AKTIVIST, TIDLIGERE INGENIØR OG SJAMAN Eirik MYRHAUG SKRIVER OM ØKOLOGISK ØKONOMI.

Globalt perspektiv - lokal handling

Stadig fler innser at utviklin­gen ikke kan fortsette som idag - med rovdrift på naturressur­sene, forgiftning av miljøet, og med en forskjell mellom rike og fattige land som bare blir større.

Forskere og eksperter verden over advarer da også om at ut­viklingen det nærmeste ti-året vil være avgjørende for livets framtid på jorden. Stikkord for miljøtruselen er driv-huseffek­ten, nedbrytning av ozonlaget i atmosfæren, sur nedbør, skogs­død og ørkenspredning.

FORUM FOR ØKOLOGISK ØKONOMI, NORGE (FØØN) arbeider for å øke forståelsen av at det er nødvendig med et nytt økonomisk system, basert på økologiske prinsipper.

I dette ligger det en erkjennelse av at dagens pengesystem med vekst og høy forrentning som kjennetegn - ikke vil kunne løse de grunnleggende problemene det selv har skapt, og som er i ferd med å ødelegge verden. For å bringe økono­mien ned på et forsvarlig øko­logisk nivå, går FØØN inn for å gjennomføre et "lønnsomt pris­fall" (se ordboken).

Grunnlaget for økologisk økonomi er at naturen selv har verdi, og at menneskenes for­bruk av naturen ikke må være større enn tilveksten. Vi må altså lære oss å leve i pakt med de økologiske naturlovene. Dette innebærer bl.a. at penge­ne som makt-faktor reduseres og ikke beholdes som en egen­verdi løsrevet fra det naturlige verdigrunnlag.

Gjennom forskning, opplysning og konkret prosjektarbeid har FØØN allerede oppnådd å få gjennomslag for den økologisk økonomiske tenkemåten. Dette gjelder særlig på det lokale plan gjennom opprettelsen av såkalte "økokommuner". Dessuten er det opprettet egne linjer med studier i økologisk økonomi ved Telemark dis­triktshøgskole, Bø, og ved Vest­oppland folkehøgskole, Brand­bu. FØØN står også bak et for­søk med byttering for varer og tjenester i Hadeland.

Økokommuner

Etter mønster fra tilsvarende prosjekter i Suomossalmi (Fin­land) og Overtorneå (Sverige) har FØØN tatt initiativ til opp­rettelsen av norske økokommu­ner. Disse har i større eller mindre grad forpliktet seg til å ta økologiske hensyn ved plan­leggingen og drift av kommu­nale prosjekter. Økokommune­tiltaket bygger på at innbyg­gerne aktivt engasjerer seg i en økologisk utvikling av lokal­samfunnet.

Våren 1990 er 10 norske kom­muner med i prosjektet. FØØN fungerer som veileder for disse kommunene, og bidrar med in­formasjon og rådgivning ved igangsetting av nye tiltak. Ek­sempler på igangsatte prosjek­ter er overgang til økologisk jordbruk, boligfeltutbygging, avfallshåndtering, nærings­virksomhet o.l.

FØØN deltar også i utviklingen av et nordisk økoskommune­prosjekt som tar sikte på å bedre samarbeidet mellom øko­kommunene i Norden.

Ressurs- /balanseregnskap

I et tradisjonelt regnskap føres det utelukkende opp inntekter og utgifter på grunnlag av pen­getransaksjoner. FØØN deri­mot har utviklet et ressurs- og balanseregnskap der såvel naturens egne, som de menneskelige ressursene føres på kreditsiden. Tilsvarende settes det opp en debetside over de miljøødeleggende faktorene. Et slikt økologisk regnskap gjør det mulig å skaffe seg en over­sikt over den samlede miljøbe­lastningen innen et nærmere definert område, f.eks. en kom­mune. Dermed øker også mu­ligheten til å styre utvidelsen i en økologisk riktig retning.

Eller som rådemannen i Nore og Uvdal skrev i sin innstilling til formannskapet da han anbefalte kommunen å delta i øko-kommuneprosjektet: " ... Et øko-kommuneprosjekt vil følgel­ig måtte ta utgangspunkt i lo­kalsamfunnet som en enhet og helhet, dvs at natur, miljø, mennesker, teknikk, næringsliv, og kulturelle forhold er med i en vurdering av framtidsutvi­klingen. Et hjelpemiddel i en slik vurdering vil være et res­surs- og balanseregnskap for kommunen ... "

Formannskapet gikk enstem­mig inn for forslaget.

Byttering (LØØK)

Etter en kanadisk modell, har FØØN utviklet et lokalt økolo­gisk økomisk kretsløpssystem (LØØK - forklaring i ordboken). Dette er en form for byttering basert på medlemskap. Hvert medlem har en konto som tilføres eller belastes enhetene ØS (økonomiske symboler), avhengig av om medlemmet "selger" eller "kjøper" en vare eller tjeneste.

Forsøket med LØØK er allere­de i gang i Hadeland, og hen­sikten er å utnytte ubrukte ressurser samt å fremme sirku­lasjonen av lokalt fremstilte varer og tjenester. Dermed er det også mulig å redusere unødvendig transport.

LØØK er ment å være et supplement i den tradisjonelle økonomien, og kroneverdien vil også være en referanse når man skal fastsette verdien en vare eller tjeneste i ØS. Kjøp og salg foregår på telefon til en liten datasentral. Datamaski­nen (en vanlig PC) finner fram til mulige selgere eller kjøpere. Maskinen registrerer alle tran­saksjoner og holder dermed or­den på kontoregnskapet til alle medlemmene.

Barfotøkologer

I samarbeid med Vestoppland Folkehøgskole i Brandbu har FØØN satt igang et grunnkurs i øko-kommunetenkning og økologisk økonomi. Studiet gir en grunninnføring i økologisk helhetstenkning, samtidig som studentene knyttet til praktis­ke prosjekter i lokalsamfunnetene til hva man kan kalle økologiske utviklingsarbeidere, eller barfotøkologer, hvor øko­logi, handling og samfunn står i fukus.

Studiet på Vestoppland Fol­kehøgskole har vært et meget vellykket forsøksprosjekt, og det første i sitt slag i Norden. Målet til FØØN er at det etter­hvert skal bli mulig å gjennom­føre videregående studier i øko­logisk økonomi på universitets­og høgskolenivå. I dag tilbys også undervisning og forskning ved Telemark Distriktshøgsko­le i Bø i økologisk økonomi og økokommuneplanlegging.

Internasjonalt arbeid Brundtlandkommisjonens rapport "Vår felles framtid" har økt forståelsen for sammenhen­gen mellom økologi og økono­mi. Rapporten peker på nød­vendigheten av verdensom­spennende forandringer.

For å kunne gjennomføre de nødvendige endringene, går FØØN inn for at Bruttonasjo­nalproduktet (BNP) blir erstat­tet med et økologisk ressurs­regnskap (se ordboken). Det første skrittet mot en økologisk økonomi, er gjennomføringen av lønnsomt prisfall. Dette in­nebærer en reduksjon av priser og lønninger, og nedtrapping av renter.

Gjennom et lønnsomt prisfall er det mulig å skape et finan­sielt overskudd som kan bru­kes til å sanere miljøfiendtlig produksjon og forbruk, og samtidig styre industrisamfun­net over til økologiske prinsip­per.

Lønnsomt prisfall innebærer også en internasjonal gjeldssa­nering. I tillegg til dette, går FØØN inn for å opprette en internasjonal verdistandard som er basert på energi. En slik standard gir et riktigere bilde av omkostningene ved å produsere, transportere, forbruke, og eventuelt også kassere en vare.

LØØK er et åpent system der det offentlige kan ha fullt innsyn når det er nødvendig. Det innbyr således ikke til "svart arbeid" og/eller skatte­og avgiftsunndragelser.

Økonomiske symboler er en lokal bytteenhet som motsvarer den nasjonale pen­geenhet, men som er rentefri. 1 Øs = 1 Kr

FØØNs program:

Utgangspunktet er at respekt, omsorg og kjærlighet for alt levende må styre all mennske­lig virksomhet. FØØNs pro­gram kan sammenfattes i 4 punkter:

1. Selvutvikling

Det enkelte menneske gis mu­ligheten til å forstå at materi­elt forbruk utover det økologis­ke systemets grenser skader mennesket selv. Istedet åpnes det for menneskets selvvutvik­lingsom gir den enkelte et rikt liv med god livsstandard.

2. Tenk globalt, handle lokalt

Lokalsamfunnet gis muligheter til egen økonomisk utvikling gjennom økokommuneprosjek­ter som bygger på lokale men­neskelige og materielle ressur­ser.

3. Økonomisk nytenkning

på nasjonalt nivå Bruttonasjonalregnskapet er­stattes med et økologisk res­sursregnskap. Første skritt mot en økologisk økonomi er en gjennomførelse av et lønnsomt prisfall, som gir en økonomisk mulighet til å stoppe de verste forurensningskilder og omdanne resten av industrisamfun­net.

4. Internasjonale avtaler

Internasjonal gjeldssannering. Opprettelse av en internasjonal verdistandard basert på energi som grunnlag for verdens byt­tehandel.

FØØNs visjon:

FØØNs visjon er å være en bærer og formidler av tanker og å tjene som en inspirasjonskilde til handlinger som be­visstgjør og hjelper samfunnet gjennom den overgangstid vi opplever i slutten av det tyven­de århundre. Dette kan bare gjøres i harmoni med den framvoksende globale helhet­stenkning - og de praktiske handlinger - som etterhvert gjør seg gjeldende innenfor økologisk samfunnsutvikling.

FØØN vil at det etablerte sam­funn skal se mulighetene som nytenkning gir, og at dette i sin ytterste konsekvens er et bevisst valg om å sikre levelige Vilkår for våre etterkommere.

Med den samlede viten som finnes idag, er det mulig å overvinne de overhengende globale økologiske og økono­miske problemer - for deretter å utvikle et levende økologisk samfunn.


Et levende økologisk samfunn kan bare oppnås ved utvikling av vår bevissthet mot hva det innebærer å leve i det utvi­klingstrinn det 21. århundre innebærer.

Hvorfor er FØØN nødvendig?

FØØN er nødvendig fordi vi vil løse de økologiske og økonomis­ke spørsmål ut fra en helhet­serkjennelse. Med dette ut­gangspunkt kan FØØN formu­lere overgangs-systemer som vil kunne forenes mot en felles handling ut fra de enkelte delenes ståsted. Det ligger i sakens natur at dette må skje ved hjelp av utstrakt samar­beid mellom kompetanse innen ulike fagområder, og FØØN ser det som en viktig opp-gave å stimulere til denne tverrfaglig­het. Vi vil således være et redskap for å sikre iverksettel­se av forskning, undervisning og folkeopplysning.


Ordforklaringer innen økologisk økonomi

Forskjellen på samfunns- og nasjonalregnskap