AKTIVIST, TIDLIGERE INGENIØR OG SJAMAN Eirik MYRHAUG SKRIVER OM ØKOLOGISK ØKONOMI.

Ordforklaringer innen økologisk økonomi

Ord- og begrepsforklaring i økologisk økonomi:

Økologi

Naturens husholdning, samspillet mellom de levende organismer og omgivelsene (miljøet).

Økonomi

Menneskets husholdning, forvaltning og foredling av menneskets bearbeidede natur­ressurser.

Økologisk økonomi

Helhetshusholdning, bas·ert på naturens egenverdi. Men­nesket er en integrert del.

Barfotøkolog

En utviklingsarbeider for lo­kalsamfunnet i de første praktiske skritt innen økolo­gisk og økonomisk helhets­handling.

Økokommune

Et lokalsamfunn som legger en økologisk og økonomisk tan­kegang til grunn for planleg­ging, forvaltnini: og utvikling av kommunen. A tenke globalt - handle lokalt.

Lønnsomt prisfall

En metode for nedtrapping av pris- og kostnadsspiralen som gir finansielt overskudd til å balansere naturressursbru­ken i forhold til naturens re­produksjonsevne.

Økologisk ressurs- og balanseregnskap

Et redskap for å bevisstgjøre og styre ressursbruken.


Økologisk økonomi - et nytt økonomisk system

Globalt perspektiv - lokal handling